Europees klimaatbeleid

 

In 2009 kwamen de EU-leiders overeen om de Europese broeikasgasuitstoot tegen 2050 te reduceren met 80 tot 95% t.o.v. 1990, op basis van de inspanningen die moeten gebeuren door de geïndustrialiseerde landen om de opwarming te beperken tot 2°C.

Om minimaal een 80%-reductie te bereiken tegen 2050, is een reductie van de Europese emissies nodig met 30% tegen 2020, met 40% tegen 2030 en met 60% tegen 2040. In lijn met deze mijlpalen heeft de EU zich in 2015 onder het Akkoord van Parijs ertoe verbonden om haar emissies tegen 2030 te reduceren met minstens 40% t.o.v. 1990.

Op de Europese Raad van december 2019 werd, in het licht van de meest recente wetenschappelijke gegevens en de noodzaak wereldwijd de klimaatactie op te voeren, de doelstelling van een klimaat-neutrale EU in 2050 bekrachtigd.

 

Vlaams klimaatbeleid

 

Eind 2019 keurde de Vlaamse Regering reeds een algemene Vlaamse Klimaatstrategie 2050 goed met daarin het streefdoel om de broeikasgasemissies te reduceren met 85% tegen 2050 (ten opzichte van 2005) en de ambitie om zo snel mogelijk na 2050 te evolueren naar volledige klimaatneutraliteit.

 

Eind mei 2020 keurde de Vlaamse Regering dan weer de Vlaamse langetermijnrenovatiestrategie voor gebouwen 2050 goed. Deze langetermijnstrategie voor gebouwen is een verdere uitwerking van de algemene Vlaamse Klimaatstrategie 2050, specifiek gericht op het reduceren van het energiegebruik en de broeikasgasemissies naar aanleiding van de verwarming van de Vlaamse gebouwen. Voor de woongebouwen komt het neer op een vergelijkbaar energieprestatieniveau halen als nieuwbouwwoningen met vergunningsaanvraag in 2015.

 

In 2020 stelt men vast dat ongeveer 96,5% van 3 miljoen Vlaamse woningen nog moet evolueren naar de doelstelling 2050.  Om dit te realiseren legt de strategie sterk de nadruk op grondige renovaties op belangrijke momenten zoals aankoop, erfenis, huurderswissel,….

 

Voor bestaande woningen is renovatie van de gebouwschil duidelijk de grootste prioriteit, zodat de totale warmtevraag eerst wordt verminderd en de nieuwe verwarmingsinstallatie kan worden gedimensioneerd op de resterende warmtevraag. Om de renovatiegraad in Vlaanderen nog te verhogen wordt onder meer vanaf 2021 ingezet op het invoeren van het renteloos renovatiekrediet en de EPC-label premie. In 2023 wordt het renteloos renovatiekrediet evenwel vervangen door een rentesubsidie waarbij een korting ten opzichte van de marktrentevoet wordt toegekend.

 

Momenteel zijn er nog geen verplichtingen verbonden aan de energiedoelstelling 2050. Maar het is wel verstandig om hier al rekening mee te houden! Uit onderzoek aan de KU Leuven in 2019 blijkt namelijk dat in Vlaanderen de EPC score een substantiële impact heeft op de verkoopprijs van woningen. Woonhuizen met een EPC score tussen 100 en 199 zijn gemiddeld 10,9% meer waard en gemiddeld 25% sneller verkocht dan vergelijkbare woningen met een EPC score tussen 400 en 499. Het effect van energie-efficiëntie op de verkoopprijs is ook groter geworden over de tijd.

 

EPC

 

Met het Renovatiepact worden pistes en instrumenten uitgewerkt om te komen tot een energiezuinig gebouwenpark. Een van die instrumenten om extra te sensibiliseren en te stimuleren is het vernieuwde EPC. Vanaf 2019 vindt u op dit EPC nog meer informatie dan voorheen met onder andere in hoeverre de woning reeds voldoet aan de energiedoelstellingen 2050. Om uiteindelijk aan die energiedoelstelling te voldoen, zijn er twee mogelijkheden:

 

1. elk onderdeel van de woning voldoet aan de aparte eisen

Dak, vloer en muren: U = 0,24 W/(m²K)

Beglazing: Ug = 1,0 W/(m²K)

Vensters (= beglazing en raamprofielen samen): Uw = 1,5 W/(m²K)

Energie-efficiënte verwarmingsinstallatie

Warmtepomp, condenserende ketel, micro-WKK, warmtenet of decentrale toestellen met een totaal maximaal vermogen van 15 W/m²

 

2. of de woning haalt het label A of A+ zonder aan iedere aparte eis te voldoen. Dit kan bekomen worden door op sommige onderdelen beter te doen dan vereist ter compensatie van de onderdelen die niet aan de aparte eisen voldoen.

 

Een energielabel A voor uw woning of appartement staat voor een EPC-score van maximaal 100 kWh/m² per jaar. Een energielabel A+ geeft aan dat de woning zelfs meer energie produceert dan ze verbruikt!

Het EPC geeft tips en aanbevelingen om het label van uw woning te verbeteren.  Voor eengezinswoningen wordt bij het stappenplan ook automatisch een kostenraming meegegeven. De prijzen op het EPC zijn echter indicatieve gemiddelde prijzen die dus kunnen afwijken van offertes van aannemers, zeker na verloop van tijd.